Erelid en Leden van verdienste

Erelid en Leden van verdienste

Volgens de Statuten van T.V.Poortugaal (vastgesteld in 2009) zijn ereleden zij, die als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering omdat zij zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben.

Leden van verdienste zijn zij, die als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering omdat zij zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Een besluit tot benoeming van een erelid of een lid van verdienste wordt door de algemene ledenvergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.

Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en de statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.

Erelid:
Jan Leenheer †

Leden van verdienste:
Mevr. A.M.L. Klaassen (Nog actief lid)

Dhr. W. Knop
Mevr. A. de Jong-Smit
Mevr. G. Kramer
Dhr. L. Bax †
Dhr. G. Vink †
Dhr. G. Bosman †
Mevr. B. Simonse  †

 

(laatst gewijzigd 18-04-2024)