Contributie

Contributie 2021

Er heeft in 2021 i.v.m. Corona nog geen Algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Derhalve kan de hoogte van de contributie voor het jaar 2021 nog niet vastgesteld worden.  Vooruitlopend op de nog te houden Algemene ledenvergadering is (voorlopig) besloten het bedrag van 2020 aan te houden.
Het verenigingsjaar van TVP loopt van 1/1 tot en met 31/12.

Voor aspirant leden (op 31 december 2021 13 jaar of jonger) is de contributie € 85,00
Voor junior leden (op 31 december 2021 14, 15, of 16 jaar) is de contributie € 107,50
Voor senior leden (op 31 december 2021 17 jaar of ouder) is de contributie € 170,00

Let op: Het contributiebedrag is exclusief kosten voor tennisles. Alles daaromtrent gaat rechtstreeks via onze tennisleraar.

Het contributiebedrag voor het seizoenlidmaatschap en die voor slapende leden is resp. 50% en 20% van het voor de leeftijd geldende normale contributiebedrag, zoals hierboven weergegeven.

Voor nieuwe leden wordt éénmalig € 15,- inschrijfgeld gerekend.

De TVP rekeningnummers waarop de contributie en inschrijfgeld kan worden overgemaakt zijn: 

NL33 RABO 0329 5190 34 of NL83 INGB 0003 7395 25 t.n.v.Tennisvereniging Poortugaal.
Gaarne bij de betaling het factuurnummer vermelden.


Beëindiging lidmaatschap

Opzegging moet voor 1 december van het lopende jaar worden doorgegeven aan de ledenadministratie. 
Het lidmaatschap wordt dan op 1 januari van het volgend jaar beëindigd.
Opzegging na 1 december van het lopende jaar wordt pas een jaar later verwerkt.

Martijn Hoogenboom
Penningmeester T.V.Poortugaal

 

(laatst gewijzigd 2-11-2021)